CONTAMINACIÓ

És el resultat de la incorporació de materials que de forma natural no formen part del medi, però es troben a l’atmosfera en percentatges superiors als valors que es consideren normals.

PROBLEMA

El canvi climàtic causa diversos canvis i un d’ells és la sobre contaminació.

El gran consum de petroli, carbó i gas a nivell mundial ha suposat no només el canvi climàtic, sinó també la contaminació i destrucció d’espais naturals. Com aquests combustibles fòssils són a més fonts d’energia no renovables, la continuïtat del seu ús suposarà que en els propers anys seran un recurs cada vegada més escàs i car.

 • L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que el 90% de la humanitat respira aire contaminat. L’aigua contaminada també causa problemes greus en la salut. 
 • La contaminació atmosfèrica està causada principalment per les emissions incontrolades de fums que genera l’activitat industrial i per l’ús de certs mitjans de transport i de determinades calefaccions.
 • Les fàbriques i centrals elèctriques que cremen carbó o derivats dels petroli per obtenir energia contaminen l’atmosfera.
 • Les centrals nuclears proporcionen energia a partir de la divisió d’àtoms, cosa que produeix radioactivitat. Tot i que es consideren molt segures, preocupa que els reactors nuclears vells puguin tenir fugues per on s’escaparien quantitats molt perilloses de radioactivitat.
 • Algunes plantes químiques deixen anar gasos contaminants i verinosos.
 • La incineració d’escombraries allibera gas metà, diòxid de carboni (CO2), diòxid de sofre (SO2) i plom. 
 • En determinades activitats agrícoles es fan servir fertilitzants i pesticides per als camps. Parts d’aquestes substàncies químiques s’incorporen a l’atmosfera.
 • Els motors de cotxes i avions desprenen plom, monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen i altres gasos que, combinats amb la llum del Sol, produeixen ozó (O3) que és verinós al nivell de terra.
 • Un altre problema és la pluja àcida. Es produeix perquè a la contaminació atmosfèrica hi ha òxids de nitrogen i de sofre, i quan plou aquests passen a les gotes de pluja. Aquesta pluja ataca i mata arbres i plantes i té efectes nocius sobre els materials, els animals, els llacs i els rius. 

SOLUCIONS

 • Reduir l’emissió de gasos contaminants: El futur de la lluita contra l’escalfament global depèn, per ara, de grans acords internacionals, com el de París, per reduir l’emissió de CO2. No obstant això, podem contribuir a combatre aquests tipus de problemes amb el medi ambient. Evita deixar els llums encesos i utilitzar la rentadora amb aigua calenta.
 • Obtenir l’electricitat per mitjà de recursos poc contaminants per a l’aire, com són les ones, les marees, el vent i el sol.
 • Reduir la combustió de combustibles fòssils com ara el carbó, el petroli…
 • Fer els desplaçaments curts caminant o utilitzant la bicicleta.
 • Utilitzar el transport públic, reduint al màxim l’ús del vehicle particular.
 • Substituir els autobusos per tramvies elèctrics a les ciutats.
 • Establir l’obligatorietat per a tots els vehicles de fer servir benzina sense plom.
 • Comprar productes locals per evitar transports internacionals de les mercaderies.
 • Utilitzar al màxim els serveis que ens ofereix el nostre barri (escoles, comerços, llocs de lleure) per evitar desplaçaments innecessaris en cotxe.
 • Compartir el cotxe amb altres persones que facin el mateix trajecte.
 • Utilitzar l’energia solar a les cases i als llocs de treball per escalfar els edificis i proveir-los d’aigua calenta.
 • Controlar les emissions de gasos contaminants a les indústries. Cal establir l’obligatorietat d’instal·lar filtres i mecanismes de correcció a les indústries contaminants.
 • Reciclar les deixalles en lloc d’incinerar-les.
 • Estalviar energia i tancar el llums, els ordinadors, la televisió i la calefacció si no són necessaris. Hem d’aprofitar la llum natural sempre que sigui possible. Cal utilitzar l’aigua calenta i l’aire condicionat amb moderació. Evitar graduar la calefacció amb una temperatura massa alta. Hem d’utilitzar aparells eficients energèticament, com ara les bombetes de baix consum o els electrodomèstics eficients (de classe energètica A).
 • Utilitzar sistemes de calefacció no basats en la combustió.
 • Millorar la qualitat de l’aire de casa, de l’escola, dels edificis i parcs públics posant-hi plantes.
 • Evitar el consum de productes tòxics que degraden la qualitat de l’aire, com ara les pintures, els dissolvents i els esprais polveritzadors.
 • Evitar fumar perquè el fum del tabac embruta l’aire i, a més, perjudica la salut.
 • Establir millores en l’aïllament dels edificis, cosa que reduiria el funcionament de les calefaccions. 
 • Reciclar i reutilitzar tot allò que es pugui, perquè la fabricació de nous productes genera contaminació.
 • Evitar la desforestació. Els boscos consumeixen diòxid de carboni de l’atmosfera i alliberen oxigen, per tant contribueixen a eliminar part del CO2 procedent de les combustions.
 • Exigir als governs lleis que facin reduir l’emissió de gasos i de productes químics contaminants.